ВИДОВИ НА ЗАВАРУВАЊЕ

ТИГ ЗАВАРУВАЊЕ

Постапката се изведува во заштитна околина од инертен гас Аргон или Хелиум (односно мешавина од инертни гасови ),

РЕЛ ЗАВАРУВАЊЕ

Рачно електролачно заварување ( РЕЛ)  е една од најприменуваните технолигии на заварување  во заварувачката технологија кај нас.

МАГ/МИГ ЗАВАРУВАЊЕ

МИГ/МАГ Заварувањето претставува делумно или целосно автоматизиран процес на заварување со гола електрода, жица…

TIG (односно WIG) – Tungsten Inert Gas (volfram-инертен-гас)

tip-tig-welding-L2

GTAW – Gas Tungsten Arc Welding (gas-volfram-електролачно заварување)

Постапката се изведува во заштитна околина од инертен гас Аргон или Хелиум (односно мешавина од инертни гасови ),

TIG постапката на заварување има широка примена и се сметка како најуниверзална постапка (во обзир на опсег на ма теријали на кој може да се примени : кај наварување и репаратурно заварување на Алуминиумски легури и други нерѓосувачки материјали и легури.
Се применува за заварување на лимови и цевки со дебелина од 0,6 mm до 6 mm (макс 10 mm во повеќе случаеви – за поголема дебелина е веќе неекономичен). Иако TIG изворно е рачна постапка можна е и негова механизација . При тоа слично како и за MAG/MIG постапката се користи уред за дотур на додатен материјал (Жица ), како и извор струја .

РЕЛ Заварување

Електричниот лак кој се создава со протокот на електрони од ( – ) негативниот rel кон ( + ) позитивниот пол , при што електричната енергија се претвара во лак 
од топлотна и светлосна енергија. Од прилика (2/3) топлината се произведува 
на позитивниот пол , при што температурата достигнува 6.000-7.000 °C, 
додека остатокот од топлината е произведен на негативниот ( – ) пол.

МАГ/МИГ Заварување

МИГ, односно, МАГ заварувањето претставува делумно или целосно автоматизиран процес на заварување со гола електрода, жица, која покрај функцијата на електрода, претставува додатен материјал. МИГ заварувањето се изведува во заштитна атмосфера од инертен гас, најчесто аргон, а МАГ заварувањето во заштитна атмосфера од активен гас, најчесто јаглерод диоксид. Пренесувањето на електричната енергија се врши преку контактната цевка со што електродата претставува еден пол од електричното коло, а другиот пол е работниот предмет. Концентрично на контактната цевка, постои млазник