РЕФЕРЕНЦИ

Пазарните потреби и индустриските диостигнувања не стремат кон обликување на
функционални производи со одличен квалитет и естетика. Нашата умешност и.
компетентност ја освоија довербата на многу компании во земјата од кои би ги издвоиле
следниве:

– Ист Гејт Скопје мол

Инсталирање на противпожарен систем  :

– Изведба на инсталации за греење и ладење со машински сали во ДУРА1 , ДУРА2 со гасни инсталации. :

– Изведба на плинска станица со репарација на резервоари за ТНГ :

– Изработка на цевководи жлезара + цел систем за разладна кула:

– ПЕКАБЕСКО
“Поврзување на парна инсталација со котел, изработка и монтажа на регулациони 
групи и поврзување на линиите за пареа и конденз со машините во цела фабрика. 
– Поврзување на цевна инсталација во машинска просторија со компресори за.
амонијак.
– Изведба и монтажа на линија за гликол за поврзување на винколери за ладење и
климатизација низ цела фабрика.
– Извршена монтажа на високопритисен систем за перење со вода и поврзување со. 
пеномати низ сите простории во процес во фабриката. 
– Заварување на |МОХ цевки за изведба на климакомори.
– Монтажа на компензатори и поставување на цврсти точки. 
– Изведба на Иноксна парна инсталација.
– Монтажа на компензатори, и поставување на цврсти точки. 
– Изведба на поврзување на машини за ладно димење и зреење. 

– Аеродром АЛЕКСАНДАРВЕЛИКИ
– КОГЕЛ 
Заварување и монтажа на цевни линии, репарации и преправки на резервоари за |
пареа.

– Krombert Shubert – БИТОЛА